Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi là công ty hướng đến khách hàng. Thông qua yêu cầu của khách hàng, chúng tôi cung cấp các dạng giám định và kiểm định sau:

Kiểm định ngẫu nhiên (theo % ngẫu nhiên do khách hàng chọn): Kiểm định nội dung được thực hiện bằng cách tham khảo các điều khoản trên danh sách đóng gói nếu đóng gói phù hợp và đồng nhất. Các đồ vật hoặc chất được đếm vào thùng. Sau đó, chúng tôi sẽ đếm tổng số thùng, kiểm tra xem có thiệt hại bên ngoài sản phẩm không, kiểm tra các thông số kỹ thuật bên ngoài các thùng, và tính toán một cách triệt để các quy định của khách hàng mà đã được xác định.

Kiểm định chi tiết: Như tiêu đề đã nói, loại kiểm định này xác minh 100% nội dung, bằng cách kiểm tra các tham chiếu trên mỗi thùng với danh sách đóng gói do khách hàng sản xuất. Trong trường hợp này, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các yêu cầu của khách hàng, đếm số lượng thùng, kiểm tra xem có bất kỳ thiệt hại trực quan nào đối với hàng hóa không và kiểm tra kỹ lưỡng các chi tiết kỹ thuật bên ngoài các thùng hàng.

Kiểm định số lượng: Cách kiểm định này được tiến hành khi khách hàng yêu cầu chúng tôi xác minh số lượng lớn vì hàng hóa có thể được tính tổng bằng cách đếm số thùng. Chúng tôi sẽ lại khảo sát các thùng hàng để biết có tiềm ẩn thiệt hại bên ngoài không, kiểm tra các chi tiết kỹ thuật bên ngoài thùng và vui vẻ xử lý bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào của khách hàng.

Kiểm định trọng lượng: Đối với phương pháp kiểm định này, sẽ cần lấy mẫu trọng lượng để tính toán ra trọng lượng trung bình cuối cùng cho hàng hóa. Nếu kết hợp với kiểm định ngẫu nhiên, chi tiết và số lượng thì yếu tố này của việc kiểm định là có thể đạt được. Nếu khách hàng yêu cầu, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm soát chặt chẽ hàng hóa sẽ được vận chuyển.

Kiểm định